♛ دختــــــــــرم آرامش زندگیمــــــــــــــــون ♛

♥♥ثبت کودکانه های بی تکرار دلبنــدم♥♥

♥ خدا خواست دختــرم باشی ♥

    یه دختر دارم شـــــــــاه نداره                   صورتی داره مـــــــــــــــاه نداره